Get Adobe Flash player

13.05.2014
ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

 ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

АТЗТ "Світанок", код за ЄДРПОУ 19327755 (надалі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 17 червня 2014 року о 14.00 за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, кімната 419. Початок реєстрації акціонерів о 13.30 до 13.55 за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1.  Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 р.

2.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.

3.  Звіт Ревізора Товариства за 2013 р.

4.  Про затвердження річного звіту АТЗТ "Світанок".

5.  Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства.

6.  Про зміну типу акціонерного товариства.

7.  Про зміну найменування Товариства.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

9. Про затвердження Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства.

10. Про обрання органів управління та контролю Товариства.

11. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з посадовими особами органів управління Товариства, обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з посадовими особами органів управління Товариства.

12. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 13 червня 2014 р. до 24.00.

 

Матеріали, необхідні для ознайомлення протягом підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть отримати в офісі товариства за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, кімната 419, у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Деркач Василь Михайлович.

Довідки за телефоном: (0-32) 232-42-86.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. (тис.грн.)

 

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

4156

5308

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1908

2057

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Виробничі запаси

1158

1163

Сумарна дебіторська заборгованість

802

1749

Грошові кошти та їх еквіваленти

91

3

Власний капітал

1698

1584

Статутний капітал

128

128

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2942

-3056

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2458

3724

Чистий прибуток (збиток)

114

-630

Вартість чистих активів

1698

1584

 

Телефон служби підтримки
тел./факс (0-32) 232-42-86
Центр обслуговування
79018 м. Львів вул. Смаль-Стоцького, 1 / 201
© 2022 ПрАТ "Компанія "Світанок"
Всі права застережено
developed by SEVEN