Get Adobe Flash player

20.04.2015
Оголошення про збори акціонерів

АТЗТ "Світанок", код за ЄДРПОУ 19327755 (надалі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 22 травня 2015 року о 14.00 за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, кімната 419. Початок реєстрації акціонерів о 13.30 до 13.55 за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про затвердження регламенту зборів.

3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

7.  Про затвердження річного звіту АТЗТ "Світанок".

8.  Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства.

9.  Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10.  Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19 травня 2015 р. до 24.00.

 

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі товариства за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, кімната 419, у робочі дні з 9.00 год. по 17.00 год. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Деркач Василь Михайлович.

Довідки за телефоном: (0-32) 232-42-86.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

Період

Звітний 2014 р.

Попередній 2013 р.

Усього активів

6013

4156

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1785

1908

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1582

1158

Сумарна дебіторська заборгованість

2167

802

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

91

Власний капітал

1777

1698

Статутний капітал

128

128

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2863

-2942

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

4236

2458

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,62

0,89

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,62

0,89

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

127823

127823

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

Загальна номінальна вартість

0

0

У відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

 

Телефон служби підтримки
тел./факс (0-32) 232-42-86
Центр обслуговування
79018 м. Львів вул. Смаль-Стоцького, 1 / 201
© 2021 ПрАТ "Компанія "Світанок"
Всі права застережено
developed by SEVEN