Get Adobe Flash player

14.09.2017
Уточнене оголошення про збори акціонерів

До уваги акціонерів АТЗТ "Світанок"!

 

У зв'язку із надходженням пропозицій від акціонерів АТЗТ «Світанок» щодо порядку денного загальних зборів  Наглядова рада АТЗТ "Світанок" (код за ЄДРПОУ 19327755) додатково повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 вересня   2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174,  (4 поверх, кабінет № 419).

Початок реєстрації акціонерів о 13 год.45 хв., закінчення реєстрації акціонерів о 14  год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22 вересня  2017 р.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, а для довірених осіб - паспорт та довіреність, яка оформлена згідно чинного законодавства. У разі неможливості прийняти участь у роботі загальних зборів особисто, просимо оформити довіреність на Вашого представника, посвідчену згідно чинного законодавства.

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, (4 поверх, кабінет № 419), з дати отримання повідомлення до 27 вересня  2017 р. включно, у робочі дні. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Товариства Деркач Василь Михайлович.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії.
  2. Про обрання   Голови та Секретаря зборів
  3. Про затвердження регламенту зборів.

4.      Заслуховування звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії за підсумками господарської діяльності АТЗТ "Світанок" у 2015-2016 роках.  Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії

5.      Затвердження річних  фінансових  звітів  Товариства за 2015 та 2016 роки.

6.      Про розподіл  прибутків за підсумками господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки.

7.      Про приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та визначення типу  акціонерного товариства.

8.      Про зміну найменування Товариства.

9.      Про внесення та затвердження  змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

  1. Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів та нової редакції Статуту Товариства.
  2. Про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства (нової редакції).
  3.  Про затвердження Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства.

13.  Про обрання Генерального директора Товариства.

14.  Про обрання Наглядової ради Товариства в складі з двох осіб.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний 2016р.

Звітний 2015р.

Попередній 2014р.

Усього активів

6020

3642

6013

Основні засоби

3988

1751

1785

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

Запаси

903

499

1582

Сумарна дебіторська заборгованість

1012

1247

2167

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

4

Нерозподілений прибуток

-3292

-2753

-2863

Власний капітал

3767

1887

1777

Статутний капітал

128

128

128

Довгострокові зобов‘язання

-

-

-

Поточні зобов‘язання

2253

1755

4236

Чистий прибуток (збиток)

-539

110

79

Середньорічна кількість акцій (шт.)

127823

127823

127823

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

40

48

58

 

 

Повідомлення розміщене в бюлетні "Відомості НКЦПФР" № 156  від18.08.2017 р.

Повідомлення та проект рішень щодо кожного з питань порядку денного розміщені на сайті http:// http://www.svitanok.lviv.ua/

Довідки за телефоном: (032) 232-42-86

ПРОЕКТ
рішень щодо кожного з питань порядку денного
загальних зборів акціонерів АТЗТ «Світанок», які відбудуться 28 вересня  2017 р.

 

З першого питання (Про обрання лічильної комісії).

Проект: обрати Головою Лічильної комісії старшого бухгалтера АТЗТ "Світанок" Верхолюк Т.В., членом  Лічильної комісії  заступника генерального директора АТЗТ "Світанок"  Дмитрука В.Л.

 

З другого питання (Про обрання  Голови та Секретаря зборів)

Проект: Головою зборів обрати акціонера Опірського Ю.Я., Секретарем зборів - генерального  директора АТЗТ "Світанок" Деркача В.М.

 

З третього питання (Про затвердження регламенту зборів).

 Проект: Встановити, що доповідачі питань порядку денного мають на виступ 5 хвилин, на обговорення питань порядку денного відвести по 3 хвилини кожній особі, що виступає.

 

З четвертого питання (Заслуховування звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за підсумками господарської діяльності АТЗТ "Світанок" у 201-2016 роках.  Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії):

Проект: звіт Правління та звіт Наглядової ради за підсумками господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках  прийняти до уваги. Звіт Ревізора (Ревізійної комісії) не розглядати  через те, що мала  кількість акціонерів Товариства (3 особи) не дозволила сформувати цей орган. Роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2015-2016 роках  вважати задовільною, а управління Товариством - в цілому ефективним.

 

З п'ятого  питання (Затвердження річних  фінансових  звітів  Товариства за 2015 та 2016 роки).

Проект: затвердити річний фінансовий звіт, а саме - баланси та звіти про фінансові результати АТЗТ "Світанок"  за 2015 та 2016 р.р.

 

З шостого  питання (Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки):

Проект: За результатами фінансової діяльності за 2015-2016 роки Товариство отримало збитки, відтак прибуток (відсутній) не розподіляється. Збитки Товариства за 2015-2016 роки в сумі 539тис.грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.   

 

З сьомого  питання (Про приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та визначення типу  акціонерного товариства)

Проект: Привести тип Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та визначити тип товариства, як приватне акціонерне товариство.

 

З  восьмого питання (Про зміну найменування Товариства)

Проект: В зв'язку із приведенням типу Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" встановити, що повним найменуванням Товариства є: Приватне акціонерне товариство "Світанок", скорочене найменування - ПрАТ "Світанок".

 

З дев'ятого  питання (Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.)

Проект: З метою приведення статуту Товариства у відповідність  до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"  внести зміни до Статуту та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВІТАНОК" в новій редакції, що запропонована загальним зборам акціонерів Товариства.

 

З десятого питання (Про уповноваження осіб на підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства).

Проект:

  • на підставі ч. 6 ст. 15 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів.
  • на підставі ч. 9 ст. 15 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Світанок».

 

З  одинадцятого питання (Про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства (нової редакції).

Проект: уповноважити генерального директора Деркача Василя Михайловича  вчинити усі необхідні дії, пов‘язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Світанок».

 

З дванадцятого питання (Про затвердження Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства)

Проект: затвердити нові редакції положень „Про Наглядову раду товариства", «Про Загальні збори Товариства", «Виконавчий орган Товариства».

 

З тринадцятого питання (Про обрання Генерального  директора Товариства).

Проект: Обрати чинного генерального директора АТЗТ «Світанок» Деркача Василя Михайловича генеральним директором Товариства на наступний трирічний строк.

 

З чотирнадцятого питання (Про обрання Наглядової ради Товариства в складі з двох осіб).

Відповідно до абз.5 ч.3 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" в повідомленні про збори не зазначаються проекти рішень з питань порядку денного,  по яких проводиться кумулятивне голосування.

  

14 вересня 2017 року

Наглядова рада АТЗТ "Світанок"

Телефон служби підтримки
тел./факс (0-32) 232-42-86
Центр обслуговування
79018 м. Львів вул. Смаль-Стоцького, 1 / 201
© 2021 ПрАТ "Компанія "Світанок"
Всі права застережено
developed by SEVEN