Get Adobe Flash player

20.04.2021
Оголошення про збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Компанія «Світанок» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 81119, Львівська обл., Пустомитівський район, село Містки, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів:  12 травня 2021 року, о 14 год. 00 хв., за адресою:

79018, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького.1 оф.201.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 13 год. 10  хв. та закінчиться о 13 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 05 травня 2021 року.

 

Проект порядку денного з проектами рішень:

 

Проект порядку денного з проектами рішень:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Верхолюк Т.В., Дмитрук В.Л.,

2.  Про обрання голови та секретаря загальних зборів. Проект рішення:  Обрати Головою зборів Опірського Ю.Я., обрати секретарем зборів Деркача В.М.

3.  Про затвердження регламенту роботи загальних зборів. Проект рішення:  Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним - до 15 хвилин;- виступи під час дебатів - до 3 хвилин;

- зауваження, довідки, пропозиції - до 1 хвилин;

- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питання порядку денного №12 - з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

4.   Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення:  Звіт Наглядової ради про роботу за 2020р - затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

5.   Затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Проект рішення:  Звіт Генерального Директора про роботу Товариства за 2020.р - затвердити, роботу Генерального Директора у звітному періоді визнати задовільною.

6.    Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності, річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

7.   Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку та покриття збитків за підсумками 2020 року.

8.    Про прийняття рішення про викуп власних акцій Товариствазатвердження порядку, строків та вартість викупу акцій. Проект рішення: Прийняти рішення про викуп товариством акцій власного випуску, затвердити запропонований порядок, строки та вартість викупу акцій.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": 19327755.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79018, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького.1 оф.201., у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є  Генеральний Директор Деркач Василь Михайлович.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68  Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів - документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 20 квітня  2021 року, становить 127 823 шт. Загальна кількість голосуючих акцій становить 116 958 шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

2019

2020

Усього активів

13045

14195

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6774

5736

Запаси

1230

2656

Сумарна дебіторська заборгованість

3111

3295

Гроші та їх еквіваленти

1

88

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1983

-1997

Власний капітал

8574

8560

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

128

128

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

277

276

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

91

-14

Середньорічна кількість акцій (шт.)

127823

127823

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.71192

0.33640

 

Наглядова рада Товариства
Телефон служби підтримки
тел./факс (0-32) 232-42-86
Центр обслуговування
79018 м. Львів вул. Смаль-Стоцького, 1 / 201
© 2022 ПрАТ "Компанія "Світанок"
Всі права застережено
developed by SEVEN